دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مهدی   رازقی

پست الکترونیکی : razeghi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی پزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی بیومکانیک

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

مهدی رازقی

مهدی رازقی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^